2012/05/07
CERTIFIERING

Theresa Högman, Arkitekt MSA har certifieras som fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet enl. BFS 2011:18 som Boverket föreskrivit, utfärdad av Swedcert.
Theresa har nu behörighet att kontrollera uppförande och ändring av byggnader vad avser tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.