aldi ptt / rosmalen, holland

Beställare:
de Kleine Meijerij, Timmers bouwbedrijf, RABO bank

Ansvarig arkitekt:
Bengt Ahlqvist

Handläggare:
Gregor Wierusz

Lokal representant:
Pieter van der Hulle

Utformningsår:
2001-2006

aldi ptt / rosmalen

holland

Rosmalen är en traditionell by i södra Holland som under efterkrigstiden utvecklat sig till en förort till staden ´s Hertogenbosch, huvudstad i provinsen Brabant. 

I en gränszonen mellan bykärnan och den nya villabebyggelsen ligger ett kvarter som nu upptas av ett nedlagt postkontor, en livsmedelsbutik , några villor samt en parkeringsplats. Inom ramen för en förnyelse av Rosmalens centrum har vi utvecklat ett projekt där kvarterets befintliga bebyggelse rivs och ersätts av cirka 30 stadsradhus och lika många lägenheter ovan ett underjordiskt parkeringsgarage. 

De två till fyra våningar höga husen grupperas längs kvarterets omgivande gata samt en ny innergata tvärs genom kvarteret. Husens volymsgestaltning och fasadernas utformning anpassas till de olika förutsättningar som gäller i respektive lägen. 

Byggnaderna utformas med fasader av tegel i olika nyanser samt med flacka tegeltak. Indragna partier av fasaderna är vita. 

Detaljplan för kvarteret har antagits men projektet har inte utförts.